Ustawienia

Od 30.10.2022, wraz z wejściem w życie ustawy o ekonomii społecznej, nadawaniem statusu PS zajmuje się Urząd Wojewódzki.

Zgodnie z ustawą o ES proces nadawaniu statusu PS przebiega następująco:

 • Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego następuje na wniosek podmiotu ekonomii społecznej albo jednostki tworzącej podmiot ekonomii społecznej, w drodze decyzji wojewody właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu albo tej jednostki
 • Wniosek o uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego zawiera:

1) nazwę i formę prawną wnioskodawcy;

2) adres siedziby wnioskodawcy i miejsce wykonywania planowanej działalności;

3) NIP, numer identyfikacyjny REGON i numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, innej ewidencji lub innym rejestrze;

4) określenie celu działalności,

5) planowany przedmiot dominującej działalności.

UWAGA! Do wniosku o status PS dołączyć załączniki potwierdzające spełnianie poszczególnych kryteriów, które dla PS przewiduje ustawa.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 • odpis aktualny z KRS lub innego rejestru
 • statut, umowa spółki lub inny dokument o tym charakterze
 • zaświadczenie z ZUS lub imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych wynagrodzeniach ZUS RCA lub  kserokopie/skan 3 umów o pracę / spółdzielczych umów o pracę
 • OŚWIADCZENIE DO WNIOSKU O PRZYZNANIE STATUSU PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO 
 • uchwała o powołaniu organu konsultacyjno-doradczego
 • uchwała o przeznaczeniu zysku / nadwyżki bilansowej lub polityka rachunkowości PES (ew. statut lub umowa spółki - jeśli zawiera odpowiednie zapisy odnośnie przeznaczenia zysku albo nadwyżki bilansowej)
 • Ze wzorami dokumentów można zapoznać się na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej - Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Materiały wdrożeniowe do ustawy o ekonomii społecznej

Ustawa o ekonomii społecznej

 Poradnik w zakresie przyznawania statusu PS

 

WARTO WIEDZIEĆ:

 1. Status przedsiębiorstwa społecznego przyznawany jest bezterminowo (jednak podmioty posiadające status PS zobowiązane są do składania rocznych sprawozdań - do 31 marca za rok poprzedni) 
 2. Do wniosku o uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez podmiot ekonomii społecznej albo jednostkę tworzącą podmiot ekonomii społecznej warunków, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 1, art. 5 oraz art. 7–9, w szczególności statut, umowę spółki lub inny dokument o tym charakterze oraz odpowiednie uchwały i regulaminy.
 3. Spółdzielnia socjalna nie ma obowiązku dołączenia załączników do wniosku.
 4. Przedsiębiorstwo społeczne jest obowiązane zgłaszać wojewodzie zmiany powodujące naruszenie warunków, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 1 oraz art. 5–9, oraz wskazać przyczyny naruszenia tych warunków w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
 5. Wojewoda wzywa przedsiębiorstwo społeczne, pod rygorem utraty statusu przedsiębiorstwa społecznego, do zaniechania naruszeń warunków, o których 10 mowa w art. 3, art. 4 ust. 1 i art. 5–10, oraz złożenia niezbędnych wyjaśnień w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
 6. Określając termin, o którym mowa w ust. 1, wojewoda uwzględnia rodzaj stwierdzonych naruszeń.
 7. Na wniosek przedsiębiorstwa społecznego wojewoda zwalnia, w drodze decyzji, na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, przedsiębiorstwo społeczne od obowiązku spełniania warunków, o których mowa w art. 5 ust. 2, jeżeli jego naruszenie nastąpiło z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa społecznego oraz zostało zgłoszone w terminie, o którym mowa w art. 13.
 8. Nadzór nad działalnością przedsiębiorstwa społecznego w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 1 oraz art. 5–10, sprawuje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa społecznego.
 9. Wojewoda może zarządzić w przedsiębiorstwie społecznym kontrolę z urzędu lub na wniosek innego organu administracji publicznej w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 1 oraz art. 5–10.

 

DLACZEGO WARTO UZYSKAĆ STATUS PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO?

Przedsiębiorstwa społeczne zyskują dostęp do różnego rodzaju instrumentów wsparcia wymienionych w ustawie o ES:

 • Dofinansowanie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe od wynagrodzeń pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym – art. 21 ustawy.
 • Dofinansowanie na utworzenie stanowiska pracy oraz finansowanie kosztów wynagrodzenia – art. 22 ustawy.
 • Dofinansowanie do oprocentowania kredytów – art. 24 ustawy.
 • Zwrot kosztów poniesionych na dodatkowe koszty przedsiębiorstwa społecznego związane z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością – art. 24 ustawy.
 • Obniżenie wpłat na PFRON dla podmiotów kupujących produkty lub usługi od przedsiębiorstw społecznych – art. 25 ustawy.
 • Możliwość ograniczenia zamówienia publicznego wyłącznie do przedsiębiorstw społecznych – art. 26 ustawy.
 • Zwolnienie podatkowe dochodów przeznaczonych na cele związane z reintegracją społeczną i zawodową pracowników – art. 67 ustawy.