Ustawienia

Oświadczenie w sprawie dostępności

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://owes.ares.suwalki.pl

Data publikacji: 2020-09-01

Data aktualizacji: 2021-12-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. widoczny fokus,
  2. wyróżnienie odnośników.

Data sporządzenia: 2020-09-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Jasińska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 85 566 20 55 wewnętrzny 208. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO). Dane kontaktowe do RPO można znaleźć pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt

Dostępność architektoniczna Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach:

Biuro projektu  zlokalizowane 16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 42A na parterze budynku jest w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych. Wejście do biura znajduje się od południowej strony budynku. Od strony zachodniej z chodnika prowadzi podjazd do wejścia.Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, obok pomieszczeń Biura Projektu.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych od ul. 1-go Maja.

Społeczny Inkubator Przedsiębiorczości zlokalizowany 16-400 Suwałki Osiedla II 6A na parterze budynku, również jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Do pomieszczenia Społecznego Inkubatora Przedsiębiorczości prowadzi przestronny korytarz. Do budynku prowadzą 2 wejścia, główne od ul. Osiedle II oraz dodatkowe od ul. Ciesielskiej. Wejście główne jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach, przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków. Wejście dodatkowe posiada barierę w postaci czterech schodów.Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, obok klatki schodowej.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wjazd jest od ul. Ciesielskiej.

Do budynków i wszystkich pomieszczeń Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ośrodku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych